آگهی فراخوان عمومی مرحله اول سرمایه گذاری و مشارکت ، نسبت به احداث پروژه مرکز خرید (تجاری-تفریحی-توریستی)

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر تفت و صورتجلسه هیات عالی سرمایه گذاری و مشارکت ، نسبت به احداث پروژه مرکز خرید (تجاری-تفریحی-توریستی) از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید لذا از متقاضیان واجدالشرایط دعوت می شود.

 

دانلود اطلاعات تکمیلی فراخوان مرحله اول احداث پروژه مرکز خرید (تجاری-تفریحی-توریستی)