آگهی مزایده حضوری فروش انار باغات شهرداری

شهرداري تفت در نظر دارد نسبت به فروش حدود 2550 كيلوگرم انار باغات شهرداري به نرخ پايه هر كيلو 20.000 ريال از طريق مزايده حضوري اقدام نمايد.

از متقاضيان دعوت مي شود روز شنبه مورخ 11 / 08/1398 راس ساعت 10 صبح در محل شهرداري تفت حضور يابند. جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 32622040 - 42 داخلي 207 تماس حاصل نمايند.

شرايط مزايده:

1- محل برگزاري مزايده ساختمان اداري شهرداري تفت مي باشد.

2- واريز مبلغ 2.500.000ريال به عنوان سپرده شركت در مزايده به شماره حساب 2030084430 به نام شهرداري تفت نزد بانك تجارت شعبه مركزي تفت الزامي است.

3- چنانچه برندگان مزايده به ترتيب اول، دوم و سوم نسبت به انصراف اقدام نمايند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

4- به پيشنهاداتي كه پايين تر از قيمت كارشناسي باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- هزينه آگهي مزايده از برنده اخذ خواهد شد.

6- شهرداري در رد يا قبول يك يا همه پيشنهاد قيمت ها مختار است.

7- فروش بصورت نقدي مي باشد.