آگهی مزایده عمومی مرحله اول اجاره یک باب زیر زمین، واقع در خیابان 22 بهمن(نانوایی)

شهرداری در نظر دارد نسبت به اجاره مورد زیر به افراد واجد الشرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت شهرداری Taft.ir  ، دانلود و تکمیل فرم های مربوطه و جهت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره تا ساعت 13:30 روز یکشنبه  مورخ  1397/05/07 به  دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 42-32622040  (واحد امور قراردادهای شهرداری داخلی 207) تماس حاصل فرمایند.

ردیف

شرح مورد اجاره

پایه کارشناسی ماهیانه برای سال 1397(ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

یک باب زیر زمین، واقع در خیابان 22 بهمن(نانوایی)

1/700/000

700.000

 

شرایط شرکت در مزایده:

  • محل تحویل پیشنهاد مزائده دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.
  • واریز مبالغ مشخص شده در جدول از مبلغ پایه اجاره سالیانه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت و قراردادن آن در پاکت الف  الزامی است. پاکت (ب) مربوط به اسناد مزایده که باید از سایت دانلود و تمام صفحات امضا گردد. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری (پیوست اسناد و شرایط مزایده) می باشد.
  • هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
  • هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
  • به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده یا بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهاد قیمت ها مختار است.
  • مورد اجاره بصورت وضع موجود اجاره داده می شود و مستاجر حق هیچگونه تغییر در وضعیت ملک را بدون اخذ مجوز از شهرداری نخواهد داشت.
  • هرگونه هزینه احتمالی در طول مدت قرارداد برعهده مستاجر بوده و شهرداری در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت(با اخذ تعهد کتبی از مستاجر)
  • در هنگام انعقاد قرارداد مبلغی معادل ده درصد از مبلغ کل قرارداد به عنوان سپرده حسن انجام تعهدات از مستاجر اخذ و در پایان مدت قرارداد در صورت انجام تعهدات، طبق مفاد قرارداد مسترد خواهد شد.
  • هزینه های آگهی مزائده از برنده اخذ خواهد شد.