آگهی مزایده عمومی مرحله اول واگذاری مدیریت بهره برداری و جابجایی مسافر از مسیر تفت – یزد و بلعکس

شهرداري تفت در نظر دارد با توجه به صورتجلسه مورخ 1397/04/13شورای اسلامی شهر تفت نسبت به واگذاری مدیریت بهره برداری و جابجایی مسافر از مسیر تفت – یزد و بلعکس از تاریخ 1397/05/10 لغایت 1399/12/29 به شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر دارای پروانه واجدالشرایط بصورت روزانه اقدام نماید. متقـاضيـان ميتوانند جهت دریافت شرایط شرکت در مزایده   و  نمونه قرارداد  به دبیرخانه شهرداری یا سایت شهرداری تفت به آدرس Taft.ir مراجعه و جهت ارائه پيشنهاد قيمت تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1397/05/06،  به دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه نمایند. همچنین بـراي كسـب اطـلاعـات بيشتـر با شـمـاره تلفـن هـاي 42 32622040 (واحد حمل و نقل عمومی شهرداری داخلی 231)  تماس حاصل فرمایند.

شرايط مزايده :

1- محل تحويل پيشنهاد قیمت مزايده دبيرخانه شهرداري مي باشد.

2-مبلغ پايه (برآورد کارشناسی) اجاره مسیر بطور ماهیانه مبلغ 6000000 ریال برای سال 1397   و ماهیانه مبلغ 7000000 ریال برای سال1398   و ماهیانه مبلغ 8000000 ریال برای سال 1399  می باشد.

3- واريز مبلغ 11000000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده  به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت الزامی است. 

4-  هرگاه برندگان مزايده به ترتيب اول ، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد. 

       5- به درخواستهايي كه بعد از مهلت تعيين شده واصل گردد ترتيب اثــر داده نخواهد شد.

6- به پيشنهاداتي كه پايين تر از برآورد  واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

7- کلیه هزينه های  آگهي مزايده  بطور کامل از برنده مزايده اخذ خواهد شد. 

8-  انعقاد قرارداد موضوع مزایده صرفاً منوط به تحویل ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی به مبلغ 10% مبلغ کل اجاره بهاء به منظور حسن انجام تعهدات می باشد.

9- انعقاد قرارداد پس از تائید واحد حمل و نقل عمومی شهرداری و مدیریت اماکن عمومی شهرستان تفت می باشد .

10- سایر شرایط مندرج در متن قرارداد می باشد.

11- شهرداری در رد و قبول پیشنهاد قیمت مختار است.