آگهی مزایده عمومی مرحله دوم اجاره یک باب مغازه تجاری و محوطه بصورت وضع موجود

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر تفت نسبت به اجاره یک باب مغازه تجاری و محوطه بصورت وضع موجود از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) بصورت الکترونیکی واگذار نماید.

زمان انتشار در سایت: ساعت 8:00 مورخ 1400/01/19 و مهلت دریافت اسناد مزایده تا ساعت 14:15 مورخ 1400/01/29 و آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14:30 مورخ 1400/01/29، زمان بازگشایی: ساعت 9:00 مورخ 1400/01/30 و زمان اعلام برنده مورخ 1400/01/31 می باشد.