آگهی مزایده عمومی مرحله دوم فروش املاک با کاربری مسکونی

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد صورتجلسه شورای محترم اسلامی شهرتفت مورخ 1397/01/21 ،املاک مشروحه زیر را با شرایط کاربری مسکونی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده بفروش رساند . لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات املاک به ساختمان شهرداری تفت واحد امور قراردادها مراجعه نمایند و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند . آخرین مهلت اخذ اسناد مزایده و ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1397/04/05 می باشد .

رديف

پلاک ثبتي

مساحت مترمربع

آدرس

قیمت پایه هر مترمربع

(ریال)

مبلغ 5% سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

5002/464/760

221.15

شهرک بهاران

4.000.000

44.000.000

2

5002/464/753

294

4.500.000

66.000.000

 

شرایط مزایده :

1-      واریز 5% از مبلغ کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب سپرده شماره 2030084430 نزد بانک تجارت تفت به نام شهرداری تفت الزامی است .

2-      شهرداری در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

3-      هزینه آگهی مزایده برعهده برنده مزایده می باشد .

4-      به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5-      سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده موجود است .

6-   مبلغ هزینه تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی اعم از هزینه حق الثبت حق التحریر و مابقی هزینه ها برعهده مزایده گر (خریدار) می باشد .

7-      محل تحویل پیشنهادات مزایده، واحد امورقراردادها شهرداری تفت می باشد.

8-      هرگاه برندگان مزایده به ترتیب اول،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

9-      به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.