آگهی مزایده مرحله اول اجاره املاک

 

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره 113 مورخ 1399/04/17 شورای اسلامی شهر، نسبت به اجاره املاک خود به شرح جدول زیر به افراد واجد الشرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به واحد دبیرخانه شهرداری جهت اخذ و تکمیل فرم های مربوطه و جهت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره تا ساعت 13 روز سه شنبه  مورخ 1399/06/04 به واحد دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32622040  داخلی 207 تماس حاصل فرمایند.

 

شرح مورد اجاره

پایه کارشناسی ماهیانه درسال 1399(ریال)

پایه کارشناسی ماهیانه درسال 1400(ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

یک باب انبار شماره 6 ترمینال شهرداری

3.500.000

4.000.000

3.700.000

2

یک باب انبار شماره7 ترمینال شهرداری

3.500.000

4.000.000

3.700.000

3

یک باب انبار شماره 10 ترمینال شهرداری

3.500.000

4.000.000

3.700.000

 

شرایط شرکت در مزایده:

  • محل تحویل پیشنهاد مزایده واحد دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.
  • واریز مبالغ مشخص شده در جدول از مبلغ پایه اجاره سالیانه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت و قراردادن آن در پاکت الف  الزامی است. پاکت (ب) مربوط به اسناد مزایده که باید از واحد دبیرخانه اخذگرددوتمام صفحات امضاگردد؛ پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرم پیشنهاد قیمت شهرداری ضمیمه اسناد می باشد.
  • هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
  • هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
  • به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده، واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنها قیمت ها مختار است.
  • هزینه آگهی مزائده از برنده اخذ خواهد شد.