آگهی مزایده مرحله اول اجاره ملک شهرداری

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره 97 مورخ 1398/10/24 شورای اسلامی شهر ، نسبت به اجاره به شرح جدول زیر به افراد واجد الشرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به واحد دبیرخانه شهرداری جهت اخذ و تکمیل فرم های مربوطه و جهت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره تا ساعت 14 روز یکشنبه  مورخ  1398/11/27 به واحد دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32622040  داخلی 217 تماس حاصل فرمایند.

 

دانلود فرم آگهی مزایده مرحله اول اجاره ملک شهرداری