آگهی مزایده مرحله اول املاک

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره 110 و 114 و 117 شورای محترم اسلامی شهرتفت، املاک مشروحه زیر را با شرایط کاربری حمل و نقل و انبارداری و کارگاهی از طریق مزایده بفروش رساند . لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات املاک به ساختمان شهرداری تفت واحد املاک مراجعه نمایند و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند . آخرین مهلت اخذ اسناد مزایده و ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت 14:15 روز یکشنبه مورخ 1399/06/23 می باشد .

رديف

پلاک ثبتي

مساحت مترمربع

آدرس

توضیحات

قیمت پایه کارشناسی (ریال)

مبلغ 5% سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

1077/1049/3/4932

3173.3

 

 

باربری ها

مستاجر شرکت حمل و نقل پورمند بار

 

3.664.040.000

185.000.000

2

1094/1049/3/4932

300

مستاجر آقای سید حسین پور میر جعفری

1.200.000.000

60.000.000

3

278/3/4932

97.87

شهرک صنعتی قدس

متصرف آقای جواد دهقانی سانیج

1.633.281.000

82.000.000

 

شرایط مزایده :

  1. شرکت کنندگان می بایست 5% از مبلغ کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب سپرده شماره 2030084430 نزد بانک تجارت تفت به نام شهرداری تفت واریز نمایند .
  2. شهرداری در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
  3. هزینه آگهی مزایده برعهده برنده مزایده می باشد .
  4. به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .
  5. سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده موجود است .
  6. هرگاه برندگان مزایده به ترتیب اول،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
  7. به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.