آگهی مزایده مرحله دوم اجاره جایگاه CNG

آگهی مزایده مرحله دوم

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد صورتجلسه شورای محترم اسلامی شهرتفت مورخ 1398/10/03، نسبت به اجاره جایگاه CNG حسینی تفت واقع در ورودی شهر جنب بوستان شهیدان بنایی، به شرکت های صلاحیت دار (دارنده مجوز بهره برداری از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی) واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و متن قرارداد، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) بصورت الکترونیکی اقدام نمایند. لازم بذکر است زمان انتشار در سایت: ساعت 10:00مورخ 14/11/1398 و مهلت دریافت اسناد مزایده ساعت 14:00 مورخ 24/11/1398 و آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14:00 مورخ 24/11/1398تاریخ بازدید:14/11/1398 لغایت 24/11/1398 زمان بازگشایی: ساعت 10:00مورخ 26/11/1398وزمان اعلام برنده مورخ 26/11/1398می باشد.

شرایط شرکت در مزایده:

  • مزایده گران می بایست 5% از مبلغ کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده  به مبلغ 35.400.000ریال بحساب سپرده شماره 2030084430 نزد بانک تجارت تفت به نام شهرداری تفت واریز و در زمان اعلام پیشنهاد قیمت تصویر فیش بانکی را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) بارگزاری نمایند. .
  • شهرداری در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
  • هزینه آگهی مزایده برعهده برنده مزایده می باشد .
  • سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده و متن قرارداد به پیوست موجود است .
  • هرگاه برندگان مزایده به ترتیب اول،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
  • به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت استاد مزایده ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر است.
  • کلیه اطلاعات موارد اجاره شامل مشخصات ، شرایط و نحوه اجاره دربرد اعلان عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب میباشد.

علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام  و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایند.

  • اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش " ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.
  • کد اشتراک جایگاه 14021566400 می باشد.