آگهی مزایده مرحله پنجم اجاره املاک شهرداری

     شهرداری تفت در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره 57 مورخ 1397/09/27 شورای اسلامی شهر ، نسبت به اجاره املاک خود به شرح جدول پیوست به افراد واجد الشرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت شهرداری Taft.ir  ، دانلود و تکمیل فرم های مربوطه و جهت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره تا ساعت 14:00 روز شنبه  مورخ  1398/02/14 به واحد حراست شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32622040  (واحد املاک شهرداری داخلی 235) تماس حاصل فرمایند.

شرایط شرکت در مزایده:

-         محل تحویل پیشنهاد مزایده واحد حراست شهرداری تفت می باشد.

-         واریز مبالغ مشخص شده در جدول از مبلغ پایه اجاره سالیانه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت و قراردادن آن در پاکت الف  الزامی است. پاکت (ب) مربوط به اسناد مزایده که باید از سایت دانلود و تمام صفحات امضا گردد. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری می باشد.

-         هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-         هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

-         به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده، واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنها قیمت ها مختار است.

                       هزینه آگهی مزائده از برنده اخذ خواهد شد.