آگهی مناقصه عمومی مرحله اول واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی و فنی ، بصورت پیمان مدیریت

     شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی و فنی خود، بصورت پیمان مدیریت به شرکت های خدماتی دارای صلاحیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت شهرداری Taft.ir  ، ضمن دانلود و تکمیل فرم های مربوطه، جهت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 13:30 روز یکشنبه  مورخ  1397/05/28 به  دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 42-32622040  (واحد امور قراردادهای شهرداری داخلی 207) تماس حاصل فرمایند.

شرایط شرکت در مزایده:

  • محل تحویل پیشنهاد مناقصه دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.
  • واریز مبلغ 400.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت و یا ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت و قراردادن آن در پاکت (الف) الزامی است. پاکت (ب) مربوط به اسناد مناقصه و قرارداد که باید از سایت دانلود و تمام صفحات مهر و امضا گردد. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری می باشد.
  • هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
  • هرگاه برندگان مناقصه به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
  • به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهاد قیمت ها مختار است.
  • کلیه هزینه های آگهی مناقصه از برنده اخذ خواهد شد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
  • موارد زیر می بایست در برگ آنالیز پیشنهادی مد نظر قرار بگیرد:

 

تعداد نیروی مورد نیاز

16نفر

 

 

خالص پرداختی به نیرو ها در ماه

400.505.550ریال

 

 

بیمه تامین اجتماعی (30 درصد)در ماه

127.140.522ریال

 

 

مالیات حقوق در ماه

7.987.963ریال

 

 

بیمه مکمل درمان در ماه

32.400.000ریال

 

 

جمع کل صورت وضعیت در ماه

568.034.035ریال

 

 

سنوات پایان سال در ماه

18.708.190ریال

 

 

عیدی پایان سال در ماه

37.416.380ریال

 

 

میانگین رفاهیات در ماه

32.000.000ریال

 

 

مبلغ نهایی صورت وضعیت هر ماه

656.158.605ریال