آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم واگذاری خدمات رفت و روب و زباله سطح شهر تفت بصورت حجمی

  شهرداری تفت در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات رفت و روب و زباله سطح شهر تفت بصورت حجمی به شرکت های خدماتی دارای صلاحیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت شهرداری Taft.ir  ، ضمن دانلود و تکمیل فرم های مربوطه، جهت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1397/11/27 به  دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 42-32622040  (واحد امور قراردادهای شهرداری داخلی 207) تماس حاصل فرمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:

  • محل تحویل پیشنهاد مناقصه دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.
  • واریز مبلغ 570.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت و یا ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت و قراردادن آن در پاکت الف  الزامی است. پاکت (ب) مربوط به اسناد مناقصه و قرارداد که باید از سایت دانلود و تمام صفحات مهر و امضا گردد. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری می باشد.
  • هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
  • هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
  • به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه و متن قرارداد  مندرج می باشد.
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهاد قیمت ها مختار است.
  • هزینه آگهی مناقصه از برنده اخذ خواهد شد.