استعلام بهاء تهیه بانک اطلاعات هندسی و توصیفی معابر شهر تفت با رعایت دستورالعمل و استانداردهای GNAF

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت تهیه بانک اطلاعات هندسی و توصیفی معابر شهر تفت با رعایت دستورالعمل و استانداردهای GNAF  طبق مشخصات ذیل،  از طريق استعلام اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را در محل مربوطه اعلام  و مهر و امضاء نمایید. 

 

شرح اقدامات

قیمت پیشنهادی

(ریال)

1.       آماده سازی نقشه ها جهت تعیین مرز محلات و فاز بندی شهر

2.       برداشت و انتقال نام های وضع موجود معابر روی نقشه به فرمت SHP   بصورت POLYLINE

3.       بازنگری فازهای مختلف براساس دستورالعمل ها و استاندارد های GNAF

4.       گونه بندی تمامی معابر بر اساس نام شهدا ، گلها ، شخصیت های مذهبی ، ملی ، مشاهیر شهر و ...

5.       تهیه لیست تابلو های دیوارکوب و پرچمی

6.       تعیین تقاطع های ورودی و خروجی معابر بر اساس انشعابات و استاندارد های شهر سازی ذیربط (تعیین شروع و پایان معابر)

 

 

-  وسعت شهر تفت 1900 هکتار با پیش بینی 2500 معبر اصلی و فرعی

-  تامین اعتبار پروژه از محل ردیف اعتبارات داخلی شهرداری تفت می باشد.

-  کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

-  پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد ساختمان و روابط عمومی شهرداری می باشد.

-  مدت قرارداد شش ماه می باشد.

-  شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.

-  دستورالعمل و استانداردهای GNAF  به پیوست می باشد.

-  شرکت کنندگان می بایست مدارک و رزومه کاری شرکت را به پیوست فرم استعلام بهاء ارائه نمایند.

-  رعایت کلیه مشخصات فنی الزامی است و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام و بدون هرگونه خط خوردگی باشد.

- متقاضیان جهت دریافت فرم آگهی استعلام بهاء می بایست به سایت شهرداری تفت به آدرس www.taft.ir یا به دبیر خانه شهرداری تفت مراجعه و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تفت تسلیم نمایند و برای كسب اطلاعات بيشتر به واحد روابط عمومی شهرداری مراجعه نمائید.

تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 234

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تاساعت 14:15 روزیکشنبه 1399/04/15  مي باشد وكليه پيشنهادات درروز اداری بعد مورد رسیدگی واقع ميگردد.

 

 

دانلود فرم استعلام بهاء GNAF

دانلود شرح خدمات تهیه بانک اطلاعات هندسی و توصیفی معابر شهر تفت در راستای اجرای پروژه GNAF

دانلود استاندارد لایه های اطلاعاتی نقشه GIS در پروژه ملی GNAF

دانلود آیین نامه شماره گذاری معابر فرعی و...