استعلام بهاء پیاده روسازی خیابان شهید مطهری تفت

 

قیمت پیشنهادی پیمانکار

مبلغ برآورد پروژه (ریال)

موضوع استعلام

 

 

 

 

2.718.372.884

 

پیاده رو سازی

مشخصات فنی و اجرایی:

براساس برآورد فهرست بهاء ابنیه سال 1399

 

 

 

 

 

 

 

 

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت پیاده روسازی خیابان شهید مطهری تفت، از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد. در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .   

                                                                                     

  • برآورد اجرایی پروژه در 3 برگ به پیوست می باشد.
  • پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد فنی و عمرانی شهرداری می باشد.
  • کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
  • محل اجرای پروژه خیابان شهید مطهری تفت ، باتوجه به دستور مسئول واحد فنی و عمرانی می باشد.
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.
  • پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد عمرانی و فنی شهرداری می باشد.
  • متقاضیان جهت تسليم پيشنهادات خود می بایست به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد ایران) مراجعه و برای كسب اطلاعات بيشتر به واحد فنی شهرداری مراجعه نمائید. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 229
  • آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 13:15 روز پنجشنبه 1399/03/29 مي باشد و كليه پيشنهادات در روز اداری بعد مورد رسیدگی واقع ميگردد.  

دانلود برآورد قیمت پیاده روسازی خیابان شهید مطهری تفت

دانلود برآورد قیمت پیاده روسازی خیابان شهید مطهری تفت