جابه جایی تاسیسات شبکه ی برق برای پل هوایی عابرپیاده

🔹براساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان جابه جایی شبکه ی تاسیسات برق به صورت زمینی، ادامه ی پیاده روسازی از مسیر بوستان معلم متوقف شده است. در قالب مشارکت بخش خصوصی احداث پل هوایی روبروی بیمارستان د
ر دست پیگیری است. امیدواریم با انجام جابه جایی، عملیات تکمیل پیاده روی این مسیر به زودی به پایان برسد.