راههای ارتباط با شهرداری

راههای ارتباط با شهرداری

 

1- سایت  www.taft.ir

2- تلفن 03532622040 تا 42

3- فاکس 03532623880

4- تلفن پیامگیر 137

5- پیامک 50002216446