عشق به پایان رسید، خون تو پایان نداشت

🤲خدايا...

✍به حرمت  اربعین حسینی

✔نيکوترين سرنوشت‌ها

✔پربارترین روزی‌ها

✔پربارترين زيارت‌ه

ا ✔خالص ترين نيت‌ها

✔صالح ترين عمل‌ها برای ما و عزیزانمان مقدر فرما...🏴

🙏آمین ، التماس دعا

#نوکر_نوکراتیم #پایگاه_مقاومت_بسبج_اداری_حضرت_مهدی_شهرداری_تفت #شورای_ششم #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری

👈👈#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت