مصوبات شورای اسلامی باغشهر تفت در تاریخ 1401/08/21

بند1مصوبه شماره ی 94 شورای اسلامی باغشهر تفت در تاریخ1401/08/21

بند2مصوبه شماره ی 94 شورای اسلامی باغشهر تفت در تاریخ1401/08/21

بند3مصوبه شماره ی 94 شورای اسلامی باغشهر تفت در تاریخ1401/08/21

بند4مصوبه شماره ی 94 شورای اسلامی باغشهر تفت در تاریخ1401/08/21