مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/08/09

 

مورد شماره 1 توسط کمیته تطبیق، تأیید نشد.