مناقصه ی اجرای درزگيری ترک های آسفالت معابر سطح شهر تفت