روزملی مقاومت و پیروزی

⭕ قهرمانان وطن

◀️تصویری از پنج نفر قهرمانی که می روند در اون سوی پل خرمشهر تا ارتش بعث را معطل کنن که مردم بیشتری شهر رو ترک کنن هیچ کس اسم آنان را نمی داند! تنها عکس باقیمانده از آنان!

روز_ملی_مقاومت_و_پیروزی

#خرمشهر

#تفت_شهری_برای_همه

#شهرداری_باغشهر_تفت

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت