🌑 «سیدالشهداء»، سفینه ی نجات برای همه ی در آشفتگی‌های زمانه

◀️ قیام حسین سیدالشهداء و اسارات خاندان او و رفتار و گفتار اهل‌بیت همه برای هدایت است؛ همچنان که در زیارت اربعین، که بر خواندن آن مکرر تأکید شده، آمده است: «جانش را در راه تو [پروردگار] بذل کرد تا بندگانت را از جهالت و سرگردانی برهاند»؛

◀️ در واقع، خون حضرت در طاعت پروردگار ریخته شد تا دیگران راه سعات را از راه تزویر، جبرگرایی، خلافت و خشونت بازشناسند و از جهالت و سرگشتگی و گمراهی درآیند.

#تفت_شهری_برای_همه #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری # با_ یاد_ تو_ جان_ گرفته_ شهر

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت