🌹🌹یادی از چمران

◾️سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران گرامی باد 🌹🌹

#تفت_شهری_برای_همه
#شورای_ششم
#باغشهر_کویر
#تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری


#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت