💠شهرداری یکی از ارگان های مخاطب محور در هر شهر به شمار می رود

🔸️بدین جهت که طیف وسیعی از فعالیت های مردم شهر در تعامل با شهرداری ممکن خواهد بود. 
🔸️از عوارض شهرداری گرفته، تا ساخت و ساز ها و از فضاهای شهری و پارک ها گرفته تا تبلیغات محیطی، همه و همه در اختیار شهرداری ها قرار دارد.

#تفت_شهری_برای_همه
#شورای_ششم
#باغشهر_کویر
#تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری


#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت