روابط عمومی شهرداری:

💠مردمان باغشهرتفت، مروجان ارتقا فرهنگ شهروندی

✅ روابط عمومی شهرداری از توجه و عنایت صاحبان نظر و رسانه سپاسگزاریم.این تعلق ستودنی و قابل احترام و در جهت ارتقا فرهنگ شهروندی و برای پیشرفت باغشهر یک سرمایه است.

✅ واتاب دادن مطلب خسارت زدن نه برای ملامت شهروندان که ما نیز عین آنان هستیم، بلکه توجه به حفظ حقوق دیگران و دریافتن این موضوع که این ترتیبات برای ایمنی شهروندان است و با کمی همدلی و همراهی می توان آسیب ها را به کمترین حد رسانید.رویکرد عمومی شهروندان همراهی با تدابیر ترافیکی و آراستگی شهر است.

✅البته انتظار این است که تعدادی خود را با دغدغه های اکثریت به مرور همراه نموده و رسانه یی کردن این خبر مرور دوباره یی است که این همگرایی شکلی فراگیر و رویه مند باشد.

✅اتخاد تصمیمات ترافیکی روال خاص خود را دارد و مدیریت شهری اجرا کننده است و با توجه تأمین منابع لازم برای تهیه ی ابزار فنی، رعایت و درخواست همراهی، برای زیبایی و جلوگیری از تحمیل هزینه های مضاعف است که نشان دادن خرابی این جداکننده ها تنها گوشه یی از این رویه ناراحت کننده است و می توان مواردی دیگر از فضاهای عمومی شهر که هرروزه آسیب می بیند را برشمرد و به تصویر کشید.

✅از توجه ی همگی و ارسال نظرها خرسندیم و مشارکت شهروندان در زمینه ی برشمردن نقاط قوت و یا ضعف را نشانه یی خوب از تعلق خاطر شما می دانيم. توفیق از آن خداست...

#تفت_شهری_برای_همه #شورای_ششم #باغشهر_کویر #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری #تفت_زیبای_من

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت