مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰


​​​​​​​