مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵


​​​​​​​