مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳​​​​​​​
​​​​​​​