مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶​​​​​​​