آشنایی با کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری

"مسئولیت بررسی کارشناسی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری"
محمدجواد فیضی: رئیس کمیسیون
سیدحسین نظام الحسینی: عضو و دبیر
سید رضا رضوی: عضو و نماینده شورای اسلامی شهر
احسان فلاح: عضو و کارشناس املاک
محسن فلاح: عضو
فرهنگ مثقالی: عضو و کارشناس عمرانی
حمید دهقانی زاده: عضو و کارشناس مالی
سیدعلی ساداتی: عضو و کارشناس حقوقی
جابر جعفری: عضو و کارشناس شهرسازی