آگهی مزایده عمومی مرحله اول فروش زمین با کاربری تجاری

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد چهل و نهمین صورتجلسه مورخ 1397/07/03 شورای محترم اسلامی شهرتفت ،قطعه زمین مشروحه زیر را با شرایط کاربری تجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده بفروش رساند . لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات زمین به ساختمان شهرداری تفت واحد امور قراردادها مراجعه نمایند و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند . آخرین مهلت اخذ اسناد مزایده و ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1397/08/13 می باشد .

رديف

پلاک ثبتي

مساحت مترمربع

آدرس

قیمت پایه هر مترمربع

(ریال)

مبلغ 5% سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

5179

18

روبروی پل سلطان آباد

80.000.000

72.000.000

 

شرایط مزایده :

1- واریز 5% از مبلغ کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب سپرده شماره 2030084430 نزد بانک تجارت تفت به نام شهرداری تفت الزامی است .

2- شهرداری در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

3- هزینه آگهی مزایده برعهده برنده مزایده می باشد .

4- به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5- سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده موجود است .

6-مبلغ هزینه تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی اعم از هزینه حق الثبت حق التحریر و مابقی هزینه ها برعهده مزایده گر (خریدار) می باشد .

7-محل تحویل پیشنهادات مزایده، واحد امورقراردادها شهرداری تفت می باشد.

8-هرگاه برندگان مزایده به ترتیب اول،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

9- به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10-به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.