آگهی مناقصه عمومی (واگذاری حجمی خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر)

آگهي مـناقصه عمومــی
« مرحله دوم  »
شماره: 7152
تاریخ: 14/8/93

 

شهرداري تفت در نظر دارد نسبت به واگذاری حجمی خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر تفت   از طریق مناقصه عمومی سال 1393 اقدام نماید لذا از شرکتهای واجد الشرایط دعوت می شود از روز پنج شنبه مورخ 15/08/93   لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 24/08/93   جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه یا سایت شهرداری تفت taft.ir مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 42-6222040 تماس حاصل فرمایند .
شرايط مناقصه :
1ـ محل تحویل پیشنهاد دبیرخانه شهرداری تفت می باشد .
2- واریز مبلغ 000/000/260 بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بحساب شماره 2030084430 بانک تجارت تفت یا ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت الزامی است .
3- آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد پایان وقت اداری   شنبه مورخ 24/08/93 میباشد .
4- چنانچه برندگان مناقصه به ترتيب اول ، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد . 
5- به درخواستهایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
6-سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد .
7- هزینه آگهی مناقصه از برنده اخذ خواهد شد .
8- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .