آگهی مناقصه عمومی پیاده روسازی سطح شهر تفت

شهرداري تفت در نظر دارد  نسبت به برگزاری مناقصه عمومی پیاده روسازی سطح شهر تفت از طریق شرکتهای دارای صلاحیت تأییدیه و ظرفیت کاری دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه  اقدام نماید لذا از متقاضیان دعوت می شود از روز دوشنبه مورخ  26/5/94 لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  12/06/94 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شهرداری تفت به آدرس www.taft.ir یا دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر  با شماره  تلفن های 42-32622040 تماس حاصل فرمایند .

شرايط مناقصه :

ـ برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 1394 مبلغ دو میلیارد ریال می باشد .

- محل تحویل پیشنهاد دبیرخانه شهرداری تفت می باشد .

- واریز مبلغ 100.000.000ریال  بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بحساب شماره  2030084430 بانک تجارت تفت یا ارائه  ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت الزامی است .

- آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد،  پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 12/06/94 میباشد .

- چنانچه برندگان مناقصه  به ترتيب اول ، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد . 

- به درخواستهایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

- سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

- هزینه آگهی مناقصه از برنده  اخذ خواهد شد .

- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

- تأمین موزائیک 40×40 ایرانی اتوماتیک بعهده شهرداری و تحویل در انبار شهرداری می باشد. 

دانلود اسناد مناقصه