آگهی مناقصه مرحله اول خدمات عملیاتی فنی،توسعه و نگهداشت فضای سبز

شهرداری تفت در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات عملیاتی فنی،توسعه و نگهداشت فضای سبز سطح شهر تفت بصورت حجمی به شرکت های دارای گواهی تشخیص صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (گرید کشاورزی و فضای سبز) و دارای صلاحیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه حضوری به شهرداری تفت واحد دبیرخانه و یا سایت شهرداری Taft.ir  ، ضمن دانلود و دریافت و تکمیل فرم های مربوطه ، جهت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت  14 روز سه شنبه  مورخ 1399/03/13  واحد دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 42-32622040  (واحد امور قراردادهای شهرداری داخلی 207)  تماس حاصل فرمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:

  • محل تحویل پیشنهاد مناقصه واحد دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.

  • واریز مبلغ 1.750.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت و یا ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت و قراردادن آن در پاکت الف  الزامی است. پاکت (ب) مربوط به اسناد مناقصه و قرارداد که باید از سایت دانلود و تمام صفحات مهر و امضا گردد. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری می باشد.

  • هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

  • هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

  • به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می شود.

  • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهاد قیمت ها مختار است.

  • هزینه آگهی مناقصه از برنده اخذ خواهد شد.

 

دانلود آگهی مناقصه مرحله اول فضای سبز99 جدید

دانلود قرارداد فضای سبز، سربرگ سال 1399

دانلود شرایط مناقصه فضای سبز مرحله اول سال 1399-1400