آگهی مناقصه مرحله اول پیاده سازی خ شهدا 1399

شهرداری در نظر دارد نسبت به اجرای پیاده رو سازی خیابان شهدا براساس شرح مشخصات پیوست در دعوتنامه شرکت درمناقصه ، به شرکتهای دارای اعتبار و ظرفیت کاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت شهرداری Taft.ir  ، ضمن دانلود و تکمیل فرم های مربوطه، جهت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 14:15 روز سه شنبه  مورخ 1399/03/27  به  دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 42-32622040  (واحد فنی و عمرانی شهرداری تفت داخلی 229) تماس حاصل فرمایند.

شرایط شرکت در مزایده:

  • محل تحویل پیشنهاد مناقصه دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.
  • واریز مبلغ 240.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت و یا ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت و قراردادن آن در پاکت الف  الزامی است. پاکت (ب) مربوط به اسناد مناقصه و قرارداد که باید از سایت دانلود و تمام صفحات مهر و امضا گردد. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری می باشد.
  • واریز مبلغ 400.000ریال به عنوان قیمت اسناد شرکت در مناقصه به حساب شماره 2030084422 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت و قراردادن آن در پاکت الف  الزامی است.
  • هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
  • هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
  • به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهاد قیمت ها مختار است.
  • سایر شرایط مناقصه در متن دعوتنامه پیوست عنوان گردیده که مناقصه گر ضمن مطالعه می بایست مراتب را جهت تاییید امضا نماید.
  • هزینه آگهی مناقصه از برنده اخذ خواهد شد.

دانلود اسناد مناقصه پیاده سازی خ شهدا 1399