آگهی و اسناد مزایده فروش زمین باربری ها مرحله اول در سال 1398

آگهی و اسناد مزایده فروش زمین باربری ها مرحله اول در سال 1398