آگهی مناقصه مرحله اول

اجرای پیاده رو سازی و فرش موزايیك )خیابان طالقاني از سمت خیابان امام خمیني تا شبستان(