استعلام بها خرید ایستگاه اتوبوس با مشخصات و تصاویر پیوست

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد نسبت به خرید ایستگاه  اتوبوس با مشخصات و تصاویر پیوست از طریق استعلام اقدام نمایند لذا شایسته است مناسبترین قیمت پیشنهادی خود را با در نظر گرفتن شرایط ذیل بدون خط خوردگی و ممهور به مهر به این شهرداری اعلام نمایند .

 

ردیف نوع اقلام درخواستی قیمت پیشنهادی برای یک عدد به ریال
1 ایستگاه اتوبوس با مشخصات و تصاویر پیوست  

 

1-این شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می باشد .

2-مهلت تحویل پاکت استعلام تا روزسه شنبه  تاریخ 1397/01/28می باشد  .

3-استعلام بها می بایست در پاکت در بسته تسلیم دبیرخانه شهرداری گردد.

4-مبلغ پیشنهادی می بایست در همین برگ درج و به امضا و مهر پیشنهاد دهنده ممهور گردد.

5-محل تحویل ایستگاههای ساخته شده شهر تفت در محل نصب می  باشد و کلیه مراحل حمل و نصب آن بصورت رایگان بعهده فروشنده که رعایت نکات ایمنی و مسئولیت آن در خصوص حمل و نصب  به عهده فروشنده و الزامی می باشد .

6-کیفیت اقلام درخواستی می بایست مورد تایید شهرداری باشد .

7-مبلغ پیشنهادی می بایست بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده ارائه گردد و در صورت ارائه گواهی ثبت نام در نظام مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده جداگانه پرداخت خواهد شد .

8-هر گونه پرداخت منوط به تایید ناظر می باشد .

9-مهر و امضا کلیه اسناد الزامی است

10-برای اشخاص حقوقی ارائه آخرین آگهی تغییرات شرکت و برای اشخاص حقیقی ارائه کپی کارت ملی الزامی است .

11-تعداد مورد درخواست 13 عدد ایستگاه اتوبوس می باشد و دوره تضمین ایستگاه دو سال است .

12-زمان تحویل ایستگاههای اتوبوس حداکثر 45 روز پس از انعقاد قرارداد می باشد .

13-کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار است .