استعلام بها واگذاری خدمات عمومی در ساختمان اداری شهرداری تفت

 به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت واگذاری خدمات عمومی در ساختمان اداری شهرداری تفت،  را به مدت یکسال از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .            

خدمات

هزینه ماهیانه

مهر و امضای شرکت

انجام خدمات عمومی در ساختمان اداری شهرداری تفت

شامل انجام امور پذیرایی و پیش خدمتی، نظافت ساختمان و نامه رسانی

 

 

 

-         تامین کلیه ملزومات مصرفی در جهت انجام خدمات بر عهده شهرداری می باشد.

-         پرداخت کلیه حق و حقوقات و مزایا براساس آخرین دستورالعمل ها و بخش نامه ها و قوانین اداره کار و تامین اجتماعی ( سنوات از سال 1392 به بعد )محاسبه گردد.

-         پیشنهاد دهنده می بایست برگه آنالیز قیمت را جز به جز مشخص و با مهر و امضا تایید و ضمیمه برگه استعلام نماید.

-         پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد امور اداری شهرداری می باشد.

-         کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

-         هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-         شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.

جهت تسليم پيشنهادات و یا كسب اطلاعات بيشتر به ساختمان شهرداري تفت واقع در میدان امام (ره)، امور اداری  مراجعه نمائید.

تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 231 شهرداري تفت                                                                                                                      

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 1397/01/30 مي باشد وكليه پيشنهادات رأس ساعت 8 صبح روز 1397/02/01 باز مي گردد.