استعلام جهت خرید برج روشنایی به همراه فونداسیون و پروژکتور