استعلام نقشه برداری

استعلام نقشه برداری

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت نقشه برداری زمینی سطح شهر تفت  ،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .   

تهیه نقشه به مقیاس 1:1000 از بدنه خیابانها و کوچه ها (حدفاصل                      کیلومتر

خیابان گرمسیرتا خیابان راحت آباد تفت طبق کروکی پیوست)

-         سقف قرارداد تا مبلغ  100/000/000ریال و تا پایان سال 1396 می باشد.

-         کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

-         انتقال مختصات مسطحاتی باید از نقاط معلوم سازمان نقشه برداری کشور با هماهنگی ناظر پروژه صورت می پذیرد.

-         خرید مختصات با برنده استعلام و از سازمان نقشه برداری کشور با هماهنگی ناظر پروژه صورت می پذیرد.

-         کروکی بلوک مورد نظر جهت تهیه نقشه به پیوست می باشد که پیشنهاد دهنده باید بر اساس آن قیمت خود را ارائه نماید.

-         شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.

-         شرکت کنندگان لازم است رزومه کاری خود را جهت بررسی فنی در کمیسیون، ضمیمه برگ استعلام نمایند.

-          هرگونه خط خوردگي، لاک گرفتگی  و شـرط باعث ابطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-         جهت تسليم پيشنهاد به دبیرخانه شهرداری و برای كسب اطلاعات بيشتر به حوزه فنی و عمرانی شهرداری مراجعه نمائید. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 227.

-          آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 14 روز چهارشنبه 1396/05/11   میباشد و كليه پيشنهادات رأس ساعت 9 صبح روز اداری بعد باز مي گردد.     

شرکت کنندگان لازم است ضمن دانلود فرم استعلام و فرم کروکی، نسبت به تکمیل و مهر و امضای آنها اقدام و بانضمام رزومه کاری خود  در مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

دانلود فرم استعلام

دانلود فرم کروکی