گزارش تصویری

بازدید شهردار از تخلفات ساختمانی و فضای سبز

گزارش تصویری بازدید شهردار در معیت مسئولین واحدهای ساختمان، روابط عمومی، فضای سبز و بازرسی از تخلفات ساختمانی و فضای سبز