دانلود تعرفه عوارض شهرداری

جهت دانلود تعرفه عوارض سال 1394 اينجا را كليك كنيد.

جهت دانلود تعرفه عوارض سال 1395 اينجا را كليك كنيد.