مزایده اجاره امتیاز شبکه بی سیم 133

آگـهـي مـزايـده

شهرداري تفت در نظر دارد به استناد مجوز اخذ شده از شورای اسلامی شهر تفت  نسبت به اجاره دادن امتیاز شبکه بی سیم 133 به  قيمت كارشناسي به تاکسی تلفنیهای  واجد الشرايط(دارای پروانه فعالیت از شهرداری) مستقر در شهرستان اقدام  نماید .  متقـاضيـان مي توانند جهت ارائه پيشنهاد قيمت اجاره  تا پایان وقت اداری  پنج شنبه  مورخ  27/03/94 ،  به دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و بـراي كسـب اطـلاعـات بيشتـر با شـمـاره تلفـن هـاي 42 32622040 ( واحدحمل و نقل  شهرداری داخلی 208)  تماس حاصل فرماييد .

شرايط مزايده :

1-محل تحويل پيشنهاد مزايده دبيرخانه شهرداري تفت مي باشد .

2-مبلغ پايه مورد معامله 000/800/12ریال  مختص سال  1394  میباشد .

3- واريز مبلغ 000/680/7 ریال   به عنوان سپرده شرکت در مزایده  به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت الزامی است . 

4-  هرگاه برندگان مزايده به ترتيب اول ، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد . 

       5  - به درخواستهايي كه بعد از مهلت تعيين شده واصل گردد ترتيب اثــر داده نخواهد شد .

6- به پيشنهاداتي كه پايين تراز قيمت كارشناسي شده واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد 

7-هزينه های  آگهي مزايده  از برنده مزايده اخذ خواهد شد .  

8- شهرداری در رد و قبول پیشنهاد قیمت مختار است .

9-اجاره سال دوم به ازای 15درصد افزایشی قیمت پیشنهادی برنده مزایده می باشد.