مزایده تلویزیون شهری

مزائده تلویزیون شهری

آگهی مزایده مرحله اول

     شهرداری در نظر دارد نسبت به اجاره زمین جهت نصب و بهره برداری تلویزیون شهری  به افراد واجد الشرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت شهرداری Taft.ir  ، دانلود و تکمیل فرم های مربوطه و جهت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره تا ساعت 14 روز سه شنبه  مورخ  1396/06/21   به  دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 42-32622040  (واحد امور قراردادهای شهرداری داخلی 225) تماس حاصل فرمایند.

ردیف

شرح مورد اجاره

پایه کارشناسی ماهیانه(ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

یک قطعه زمین بر اساس جانمایی جهت نصب و بهره برداری تلویزیون شهری

40/000/000

60/000/000

 

شرایط شرکت در مزایده:

-         محل تحویل پیشنهاد مزائده دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.

-         واریز مبالغ مشخص شده در جدول از مبلغ پایه اجاره سالیانه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت و قراردادن آن در پاکت الف  الزامی است. پاکت (ب) مربوط به اسناد مزایده که باید از سایت دانلود و تمام صفحات امضا گردد. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری می باشد.

-         هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-         هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

-         به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده، واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-        به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهاد قیمت ها مختار است.

-         هزینه آگهی مزائده از برنده اخذ خواهد شد.

شرکت کنندگان لازم است ضمن دانلود 1-اسناد و شرایط مزائده 2- نمونه قرارداد و ضمیمه نمودن نقشه های سازه مربوطه و مشخصات تلویزیون پیشنهادی و رزومه کاری خود با مهر و امضای تمامی صفحات، همه مدارک مذکور را در پاکت ب قراردهند.

دانلود اسناد و شرایط مزائده

دانلود قرارداد