مزایده مرحله دوم اجاره دکه بوستان امام خمینی

مزایده مرحله دوم اجاره دکه بوستان امام خمینی

آگهی مزایده مرحله دوم

     شهرداری در نظر دارد نسبت به اجاره موارد زیر به افراد واجد الشرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت شهرداری Taft.ir  ، دانلود و تکمیل فرم های مربوطه و جهت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره تا ساعت 14 روز چهارشنبه  مورخ  1396/04/28   به  دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 42-32622040  (واحد امور قراردادهای شهرداری داخلی 225) تماس حاصل فرمایند.

ردیف

شرح مورد اجاره

پایه کارشناسی سال 1396(ریال)

پایه کارشناسی سال 1397(ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

یک باب دکه، واقع در بوستان امام خمینی

1/100/000

1/300/000

1/330/000

 

شرایط شرکت در مزایده:

-         محل تحویل پیشنهاد مزائده دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.

-         واریز مبالغ مشخص شده در جدول از مبلغ پایه اجاره سالیانه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت و قراردادن آن در پاکت الف  الزامی است. پاکت (ب) مربوط به اسناد مزایده که باید از سایت دانلود و تمام صفحات امضا گردد. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری می باشد.

-         هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-         هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

-         به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده، واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-        به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنها قیمت ها مختار است.

-         هزینه آگهی مزائده از برنده اخذ خواهد شد.

دانلود شرایط و اسناد شرکت در مزایده و برگ پیشنهاد قیمت