مصوبات شورای اسلامی باغشهر تفت در تاریخ 1400/09/12

بند1مصوبه شماره ی 98شورای اسلامی باغشهر تفت در تاریخ1401/09/12

بند2مصوبه شماره ی 98شورای اسلامی باغشهر تفت در تاریخ1401/09/12

بند3مصوبه شماره ی 98شورای اسلامی باغشهر تفت در تاریخ1401/09/12