مصوبات شورای اسلامی باغشهر تفت در تاریخ 1401/09/19