مصوبات شورای اسلامی باغشهر تفت در تاریخ 1401/10/12